echoコマンドで改行を出力する方法

------------
# echo -e "\n"


#
------------


ただしこれだとechoコマンドは
デフォルトで改行が入ってしまい
改行が2行になってしまうので


---------------
# echo -n -e "\n"

#
---------------


-nでデフォルトの改行を無効に・・・